Nawigacja
PSO WYCHOWANIE FIZYCZNE
KRYTERIA NA OCEN
CELUJCA …… 6

• Ucze spenia wszystkie wymagania na ocen bdb
• Aktywnie uczestniczy w yciu sportowym na terenie szkoy bd tez w innych formach dziaalnoci zwizanych z kultura fizyczn
• Zajmuje czoowe miejsca w zawodach oglnopolskich

BARDZO DOBRA …… 5

• Ucze cakowicie opanowa materia programowy
• Jest sprawny fizycznie
• Cwiczenia wykonuje z waciw technik , pewnie , w odpowiednim tempie i dokadnie zna podstawowe zasady dyscyplin sportowych zawartych w programie
• Posiada doc due wiadomoci w zakresie kultury fizycznej i umiejtnie wykorzystuje je w praktycznym dziaaniu
• Systematycznie doskonali swoj sprawnoc motoryczn i wykazuje due postpy w osobistym usprawnianiu
• Jego postawa spoeczna , zaangaowanie i stosunek do przedmiotu nie budz adnych zastrzee
• Bierze aktywny udzia w zajciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych , nie jest to jednak dziaalnoc systematyczna

DOBRA …… 4

• Ucze w zasadzie opanowa material programowy
• Dysponuje dobra sprawnoci motoryczn
• Cwiczenia wykonuje prawidowo , lecz nie doc dokadnie z maymi bdami technicznymi
• Posiadane wiadomoci


DOSTATECZNA …… 3

• Ucze opanowa materia programowy na przecitnym poziomie
• Dysponuje przecitn sprawnoci motoryczn
• Cwiczenia wykonuje niepewnie i z wikszymi bdami technicznymi
• Wykazuje mae postpy w usprawnieniu motorycznym
• W jego wiadomociach z akresu kultury fizycznej SA znaczne braki
• Wykazuje mae postpy w usprawnianiu
• Przejawia pewne braki w zakresie kultury osobistej , w postawie i stosunku do wspwiczcych i prowadzcych zajcia


DOPUSZCZAJCA ….. 2


• Ucze nie opanowa materiau programowego w stopniu dostatecznym
• Jest mao sprawny fizycznie
• Cwiczenia wykonuje niechtnie i z duymi bdami technicznymi
• Posiada mae wiadomoci z zakresu kultury fizycznej , nie potrafi wykona prostych zada zwizanych z samoocen
• Nie jest pilny i wykazuje bardzo mae postepy w usprawnianiu
• Na zajciach wf przejawia powazne braki w zakresie wychowania spoecznego , ma niechtny stosunek do cwicze
• wykonuje jedynie najprostsze cwiczenia i w dodatku z racymi bdami


NIEDOSTATECZNA …… 1


• Ucze jest daleki od speniania wymaga stawianych przez program
• Posiada bardzo nisk sprawnoc motoryczn
• wykonuje jedynie najprostsze cwiczenia i w dodatku z racymi bdami
• charakteryzuje si niewiedz w zakresie kultury fizycznej
• ma lekcewacy stosunek do zajc i nie wykonuje adnych postpw w usprawnianiu
• na zajciach wykazuje due , race braki w zakresie zachowania si wobec innych cwiczcych i prowadzcych zajcia