Nawigacja
Co to jest Szkolne Koo Caritas
Co to jest Szkolne Koo Caritas?
Szkolne Koo Caritas jest organizacj dziecic i modzieow dziaajc na terenie szkoy, pod nadzorem Dyrekcji, wczajc si na zasadzie wolontariatu w dziaalno charytatywn prowadzon przez Caritas.
Szkolne Koo Caritas jest powoywane przez Dyrektora Caritas na wniosek Dyrektora Szkoy. W sprawach organizacyjnych i wychowawczych opiekunem Koa jest nauczyciel szkoy, w ktrej zostao ono powoane. Opiek duchow sprawuje asystent kocielny, ktry czuwa te nad tym, aby dziaalno Koa bya zgodna z nauczaniem Kocioa Katolickiego i wczaa si w prac nad formacj jego czonkw.
Cele i zadania SKC

Podstawowym celem SKC jest organizowanie pomocy dla bdcych w potrzebie koleanek i kolegw na terenie wasnej szkoy, a nastpnie poza ni oraz uczestniczenie w oglnych dziaaniach Caritas.
Zadania Koa wynikaj z Chrystusowego przykazania mioci bliniego, ktre winno by odnoszone do kadego czowieka. Poprzez swoj dziaalno Koa maj uwraliwia dzieci i modzie na potrzeby drugiego czowieka, czsto bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia.
Dziaalno w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje modego czowieka, ksztatujc „wyobrani miosierdzia”. Zachca do uwanego rozejrzenia si wok siebie, zauwaenia potrzeb drugiego czowieka i bezinteresownego dzielenia si. Uczy te umiejtnoci wsppracy i odpowiedzialnoci spoecznej, rozwija inicjatyw, pozwala pomnaa swoje talenty i realizowa pomysy.
Formy dziaania
Czonkowie Szkolnego Koa na miar swoich moliwoci:
· identyfikuj w swym otoczeniu (szkolnym, ssiedzkim) osoby potrzebujce i wiadcz im szeroko rozumian pomoc (pomoc w nauce, pomoc w czynnociach ycia codziennego, wsplne przedsiwzicia w czasie wolnym, odwiedziny, pomoc materialna – zbirki na wsparcie leczenia, na zakup ksiek, wyprawek itp.);
· angauj si w prac placwek wychowawczych i pomocowych dziaajcych w jego rodowisku (wietlice szkolne, wietlice rodowiskowe, domy opieki, przedszkola, szpitale, domy dziecka itp.);
· wspieraj dziaalno charytatywn Caritas diecezjalnej i parafialnej przez uczestnictwo w ich dziaalnoci i prowadzonych przez nie akcjach (np. zbirkach ywnoci, kwestach, akcjach promocyjnych).

SKC organizuj swoje dziaania zgodnie ze wsplnie wypracowanym przez jego czonkw planem pracy.
Jak zaoy SKC?
Szkolne Koo Caritas (SKC) zrzesza pod egid Opiekuna uczniw, ktrzy chc wsplnie wiadczy pomoc potrzebujcym w chrzecijaskiej mioci bliniego w ramach wolontariatu. Koem opiekuje si nauczyciel zatrudniony w szkole. SKC moe powsta w szkole kadego typu - podstawowej, gimnazjum i ponadpodstawowej. Powstaj te Koa Przedszkolne i Akademickie.
Prawn podstaw powstawania K w placwkach owiatowych jest art. 56 ustawy o systemie owiaty z 7 wrzenia 1991 r. Dziaalno SKC okrela regulamin. Musi by te ona zgodna ze statutem szkoy.
Powoanie Szkolnego Koa Caritas
Podstawowym warunkiem powstania Koa jest wola jego zaoenia przez nauczyciela i grup uczniw. Uczniowie skadaj deklaracje chci zaangaowania si w dziaania wolontaryjne w ramach Koa. Zgod na przynaleno dziecka do SKC musz wyrazi te rodzice/prawni opiekunowie. Na prob grupy inicjatywnej (nauczyciel i uczniowie) dyrektor szkoy kieruje do dyrektora Caritas archidiecezji wniosek o zawarcie porozumienia dotyczcego zasad dziaania Koa w szkole. Koo powstaje z chwil podpisania tego porozumienia przez dyrektora Caritas archidiecezji i dyrektora szkoy. Czonkowie Koa po okresie 3 miesicy od zoenia deklaracji i po spenieniu okrelonych wymogw otrzymuj legitymacje.
Opiekun Koa
Kade Szkolne Koo Caritas musi mie swojego opiekuna. Odgrywa on istotn funkcj na etapie powstawania Koa - jako jego inicjator lub przedstawiciel inicjatywy uczniowskiej w kontaktach z dyrekcj szkoy i Caritas archidiecezji. Pniej jego rola polega na prowadzeniu i wspieraniu czonkw w tworzeniu koncepcji dziaania Koa oraz jej realizacji. Opiekun jest czonkiem Szkolnego Koa oraz czonkiem Zarzdu Koa z gosem decydujcym w sprawach Koa.
Asystent kocielny
Sprawuje Opiek duchow nad Koem. Czuwa nad tym, by dziaalno Koa bya zgodna z nauczaniem Kocioa katolickiego i Regulaminem Koa. Nadzoruje dziaalno Koa w imieniu Caritas. Jest nim mianowany przez Dyrektora Caritas Diecezji Pelpliskiej koordynator SKC.
Spotkania formacyjne, szkoleniowe i integracyjne
Wolontariusze SKC uczestnicz te w diecezjalnych zjazdach SKC, ktre maj charakter integracyjno-szkoleniowy i odbywaj si raz do roku. Dla nich Caritas diecezjalna organizuje take wyjazdy wakacyjne, zimowe, rajdy i wycieczki.

Opiekunowie SKC uczestnicz 2-3 razy w cigu roku w spotkaniach szkoleniowo-formacyjnych organizowanych przez Caritas diecezjaln.
Jakie korzyci przynosi istnienie SKC?

· uczy mioci bliniego;
· ksztatuje wraliwo na potrzeby innych ludzi;
· uczy akceptacji, zrozumienia i poszanowania osb starszych, samotnych, chorych;
· przyczynia si do wzrostu samodzielnoci i odpowiedzialnoci;
· uczy zespoowego dziaania, przyjmowania odpowiedzialnoci za siebie i grup;
· wdraa do bezinteresownej aktywnoci spoecznej;
· pozwala na realizacj wasnych inicjatyw;
· wpywa na zmian postaw;
· umoliwia zdobycie punktw istotnych podczas rekrutacji na wysze szczeble edukacji;
· sprzyja uzyskaniu wyszej oceny ze sprawowania

· umoliwia udzia w wyjazdach wakacyjnych i wycieczkach.