Nawigacja
REGULAMIN SZKOLNEGO KOA CARITAS

REGULAMIN SZKOLNEGO KOA CARITAS


Celem zaspokojenia duchowych i spoecznych potrzeb modego pokolenia katolikw oraz podejmowania przez nich dzie miosierdzia Caritas Diecezji Pelpliskiej, zwana dalej Caritas powouje na wniosek Szk Szkolne Koa Caritas zatwierdzane przez Biskupa Diecezjalnego.
Podstaw prawn powoania Szkolnego Koa Caritas jest 20 Statutu Caritas Diecezji Pelpliskiej i 35 pkt. 1k Zarzdzenia Nr 14 z dnia 19.06.1992 r. w sprawie ramowego statutu szk publicznych dla dzieci i modziey Dz. U. MEN Nr 4.
Szkolne Koo Caritas, zwane dalej Koem, kieruje si niniejszym regulaminem.


Rozdzia I

POSTANOWIENIA OGLNE.
1
Koo jest organizacj modzieow dziaajc na terenie Szkoy, pod nadzorem Dyrekcji, wczajc si na zasadzie wolontariatu w dziaalno charytatywno-opiekuczo-wychowawcz prowadzon przez Caritas.
2
Poniewa Koo uywa nazwy Caritas, ktra jest prawnie zastrzeona dla Kocielnej Instytucji Charytatywnej dlatego jego dziaalno musi by cile zwizana i realizowana pod nadzorem Caritas.

3
Opiek duchowa nad Koem sprawuje kocielny asystent wyznaczony przez Biskupa Diecezjalnego, ktry czuwa nad tym by dziaalno Koa bya zgodna z nauczaniem Kocioa Katolickiego i Regulaminem Koa oraz wcza si w prac nad formacj czonkw Koa.

4
W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiek nad Koem sprawuje nauczyciel szkoy, w ktrej zostao powoane, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoy i Dyrektora Caritas.

Rozdzia II
CEL, ZADANIA, RODKI.
5
Zadania Koa wynikaj z Chrystusowego przykazania mioci bliniego, ktre winno by odnoszone do kadego, bez wzgldu na jego przekonania, wyznanie, narodowo czy ras. S to w szczeglnoci:
1) coraz wiksze zrozumienie i pogbienie nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miosierdziu Boym oraz jej szerzenie;
2) uwraliwienie na rne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej mioci bliniego;
3) stwarzanie atmosfery mobilizujcej do wymagania od siebie i pracy nad sob, do ksztatowania osobowoci katolika i Polaka w deniu do wszechstronnego rozwoju modego czowieka i odpowiedzialnoci za Koci i Ojczyzn;
4) rozwijanie praktyk religijnych w yciu osobistym i wsplnotowym, zwaszcza penego uczestniczenia we Mszy w.;
5) troska o zdobywanie wiedzy religijnej, oglnej i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym;
6) rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliszym rodowisku, szkole, domu ssiedztwie oraz organizowanie pomocy;
7) staa wsppraca i wczanie si w akcje prowadzone przez Caritas takie jak “Tydzie Miosierdzia”, “w. Mikoaj”, Wigilia i “wicone” dla osb ubogich i samotnych, pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci oraz pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych itp.;
8) wspdziaanie z innymi organizacjami modzieowymi oraz dziaalnoci charytatywn i opiekucz prowadzon szczeglnie przez Parafialne Zespoy Caritas, organy i organizacje pastwowe, samorzdowe, spoeczne, fundacje, stowarzyszenia itp.

6
Zadania, o ktrych mowa w 5 Koo realizuje wykorzystujc waciwe swemu celowi rodki i sposoby dziaania ustalajc je z Dyrekcj Szkoy:
1) rodki rozwijajce ycie wiary: Sowo Boe, nauka Kocioa, ycie sakramentalne, kult Eucharystii, naboestwa, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki, konferencje, dialog ewangeliczny itp.
2) spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, konferencje, prelekcje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenia itp.;
3) imprezy kulturalne, religijno-charytatywne, poezja, muzyka, piew, akademie, wieczornice, przedstawienia, koncerty, konkursy, przegldy, video-kino spotkania z zaproszonymi gomi, itp.;
4) imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje itp.;
5) wystawy, gabloty, gazetki i czasopisma szkolne, kronika itp.;
6) udzia w kwestach, zbirkach ofiar i darw organizowanych przez Caritas lub za zgod Dyrektora Caritas pod nadzorem opiekunw Koa;
7) wczanie si w prac rnego rodzaju placwek charytatywnych, opiekuczych i wychowawczych oraz podejmowanie posug na rzecz osb potrzebujcych pozostajcych w domach.
8) biblioteczka literatury religijnej i materiaw instruktaowych Caritas, tamoteka, itp.;
9) oddziaywanie przez symbole organizacyjne.

Rozdzia III
CZONKOWIE KOA. ICH PRAWA I OBOWIZKI.
7
Koo zrzesza modzie katolick szkoy, w ktrej zostao powoane, nie wykluczajc modziey, ktra rwnoczenie naley do innych organizacji, stowarzysze czy te ruchw katolickich.
8
Czonkiem Koa moe by kady ucze, ktry wczy si w prac Koa jako kandydat i wyraa ch penego w nim uczestnictwa, gwnie poprzez wypenianie obowizkw wynikajcych z niniejszego regulaminu.
9
Kady czonek Koa ma prawo:
1) korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego;
2) uczestniczy w yciu i dziaalnoci Koa oraz wpywa na jego ksztat;
3) porcza za kandydatw na czonkw Koa;
4) posiada legitymacj;
5) posiada identyfikator podczas realizowania zada Koa.
10
Czonkowie maj obowizek:
1) y i pracowa w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralnoci Kocioa Katolickiego;
2) dy do urzeczywistnienia w sobie peni miosierdzia chrzecijaskiego, ktre powinno realizowa si na trzech paszczyznach: modlitwa - sowo - czyn;
3) dba o dobre imi Kocioa, Ojczyzny, Szkoy i Koa;
4) wypenia cele i zadania regulaminu, a take decyzje wadz Koa, a nadto troszczy si o jego rozwj;
5) wykonywa prace na rzecz Koa i prace podejmowane przez Koo;
6) uczestniczy w zebraniach Koa;
11
Uznania za czonka Koa dokonuje Zarzd Koa na wniosek ubiegajcego si opatrzony zgod rodzicw.
12
Uroczyste przyjcie w poczet czonkw Koa i wrczenie legitymacji odbywa si w dniu wita Patronalnego Caritas - Niedziela Miosierdzia lub w inny dzie ustalony z Dyrekcj Caritas.
13
Kandydaci maj te same obowizki co czonkowie oraz prawo twrczego uczestniczenia w yciu i dziaalnoci Koa zawsze jednak wraz z czonkami Koa
14
Przyjcia w poczet kandydatw dokonuje Zarzd Koa na wniosek ubiegajcego si.
15
Nie moe by wanie przyjty do Kola ten kto publicznie odstpi od wiary katolickiej albo zerwa wsplnot kocieln lub podlega ekskomunice.
16
Czonkostwo w Kole ustaje przez:
) ukoczenie lub zmian szkoy;
2) dobrowolne wystpienie;
17
Po przepracowaniu na rzecz wolontariatu 72 godzin, wolontariusz otrzymuje zawiadczenie umoliwiajce zdobycie punktw istotnych podczas rekrutacji na wysze szczeble edukacji.

Rozdzia IV
WADZE I ORGANIZACJA KOA.
18
Koo bezporednio podlega Caritas jako organowi powoujcemu, ktry ma prawo i obowizek wizytowania go oraz kontrolowania jego dziaalnoci po uzgodnieniu z Dyrekcj Szkoy i Zarzdem Koa.
19
W ramach podejmowanych dziaa Koo stosuje si do ustale zawartych w Statucie Szkoy, nad przestrzeganiem ktrego czuwa Dyrektor Szkoy.
20
Prac Koa kieruje Zarzd, w skad ktrego wchodz:
1) z urzdu z gosem decydujcym asystent kocielny i opiekun Kola;
2) z wyboru z gosem doradczym przedstawiciele modziey, wybrani na funkcje przewodniczcego, zastpcy, sekretarza.
21
Do zada Zarzdu naley:
1) planowanie kierunkw formacji i dziaalnoci Koa w danym roku szkolnym, uwzgldniajc konkretne potrzeby i realne moliwoci;
2) czuwanie nad dziaalnoci Koa na terenie Szkoy oraz podejmowanie decyzji i nawizywanie wsppracy w dziaaniach zewntrznych;
3) inspirowanie czonkw do podejmowania dziaa, powoywanie sekcji;
4) ustalanie terminu zebra Koa;
5) przyjmowanie i w razie koniecznoci usuwanie czonkw, kandydatw i sympatykw Koa lub rozstrzyganie spraw spornych midzy czonkami;
6) reprezentowanie Koa na zewntrz;
7) stay kontakt z Caritas i Dyrekcj Szkoy w sprawach wymagajcych uzgodnienia lub nieuwzgldnionych w regulaminie;
8) proponowanie Caritas zmian regulaminu Koa;
9) przedstawienie Caritas sprawozdania merytorycznego z rocznej dziaalnoci Koa przed zakoczeniem roku szkolnego.
Wewntrz Koa s powoywane sekcje dla uatwienia organizacji pracy Koa i realizacji specjalnych celw. Moe to by podzia ze wzgldu na wiek, zainteresowania, zdolnoci lub zaistniae potrzeby (np. sekcja formacyjna, kulturalna, artystyczna, muzyczna, plastyczna, gospodarcza, hospicyjna, opiekucza, wychowawcza, wietlicowa, klasowa itp.)

Rozdzia V
PATRON, WITO I SYMBOLE.

22
witem patronalnym Caritas jest liturgiczny dzie ku czci Miosierdzia Boego - I niedziela po Wielkanocy.
23
Koo wybierze swojego Patrona spord witych i Bogosawionych najlepiej tych, ktrzy szczeglnie zasuyli si na polu miosierdzia i ustanowi wito Koa w dniu liturgicznego wspomnienia tego witego.
24
Koo moe ustali pie, ktra bdzie hymnem Koa i modlitw, ktra bdzie wspln modlitw Koa.
25
Koo moe uywa zastrzeonego znaku Caritas: czerwonego, rwnoramiennego Krzya z potrjnymi promieniami falistymi, wychodzcymi z kadego wewntrznego kta midzy ramionami Krzya oraz literami biaymi: “Caritas”, wpisanymi w stylizowanej formie symbolu serca z napisem: “Szkolne Koo Caritas” w otoku.

Rozdzia VI
PRZEPISY KOCOWE.
26
Regulamin obowizuje wszystkie osoby zrzeszone w Kole. W przypadku wiadomego naruszania go, Zarzd moe udzieli upomnienia, nagany, zawieszenia w czynnociach czonka lub usun z Koa.
27
Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej obustronnie przez Caritas i Dyrekcj Szkoy.
28
Decyzje o rozwizaniu Koa podejmuje Dyrektor Caritas na wniosek Zarzdu Koa lub Dyrekcji Szkoy.
29
Caritas moe rwnie rozwiza Koo, gdy jego dziaalno obraca si na powan szkod Caritas lub Kocioa po uzgodnieniu z Dyrekcj Szkoy.