Nawigacja
Regulamin szkolnego koa Caritas
REGULAMIN SZKOLNEGO KOA CARITAS
Celem zaspokojenia duchowych i spoecznych potrzeb modego pokolenia katolikw oraz
podejmowania przez nich dzie miosierdzia Caritas Diecezji Pelpliskiej, zwana dalej Caritas powouje na
wniosek Szk Szkolne Koa Caritas zatwierdzane przez Biskupa Diecezjalnego.
Podstaw prawn powoania Szkolnego Koa Caritas jest 20 Statutu Caritas Diecezji Pelpliskiej i
35 pkt. 1k Zarzdzenia Nr 14 z dnia 19.06.1992 r. w sprawie ramowego statutu szk publicznych dla dzieci
i modziey Dz. U. MEN Nr 4.
Szkolne Koo Caritas, zwane dalej Koem, kieruje si niniejszym regulaminem.
Rozdzia I
POSTANOWIENIA OGLNE.
1
Koo jest organizacj modzieow dziaajc na terenie Szkoy, pod nadzorem Dyrekcji,
wczajc si na zasadzie wolontariatu w dziaalno charytatywno-opiekuczo-wychowawcz
prowadzon przez Caritas.
2
Poniewa Koo uywa nazwy Caritas, ktra jest prawnie zastrzeona dla Kocielnej Instytucji
Charytatywnej dlatego jego dziaalno musi by cile zwizana i realizowana pod nadzorem Caritas.
3
Opiek duchowa nad Koem sprawuje kocielny asystent wyznaczony przez Biskupa Diecezjalnego,
ktry czuwa nad tym by dziaalno Koa bya zgodna z nauczaniem Kocioa Katolickiego i Regulaminem
Koa oraz wcza si w prac nad formacj czonkw Koa.
4
W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiek nad Koem sprawuje nauczyciel szkoy, w
ktrej zostao powoane, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoy i Dyrektora Caritas.
Rozdzia II
CEL, ZADANIA, RODKI.
5
Zadania Koa wynikaj z Chrystusowego przykazania mioci bliniego, ktre winno by odnoszone
do kadego, bez wzgldu na jego przekonania, wyznanie, narodowo czy ras. S to w szczeglnoci:
1) coraz wiksze zrozumienie i pogbienie nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miosierdziu
Boym oraz jej szerzenie;
2) uwraliwienie na rne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej mioci bliniego;
3) stwarzanie atmosfery mobilizujcej do wymagania od siebie i pracy nad sob, do ksztatowania
osobowoci katolika i Polaka w deniu do wszechstronnego rozwoju modego czowieka i
odpowiedzialnoci za Koci i Ojczyzn;
4) rozwijanie praktyk religijnych w yciu osobistym i wsplnotowym, zwaszcza penego uczestniczenia
we Mszy w.;
5) troska o zdobywanie wiedzy religijnej, oglnej i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym;
6) rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliszym rodowisku, szkole, domu ssiedztwie oraz
organizowanie pomocy;
7) staa wsppraca i wczanie si w akcje prowadzone przez Caritas takie jak “Tydzie Miosierdzia”,
“w. Mikoaj”, Wigilia i “wicone” dla osb ubogich i samotnych, pomoc w organizowaniu
wypoczynku dla dzieci oraz pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych itp.;
8) wspdziaanie z innymi organizacjami modzieowymi oraz dziaalnoci charytatywn i opiekucz
1prowadzon szczeglnie przez Parafialne Zespoy Caritas, organy i organizacje pastwowe,
samorzdowe, spoeczne, fundacje, stowarzyszenia itp.
6
Zadania, o ktrych mowa w 5 Koo realizuje wykorzystujc waciwe swemu celowi rodki i
sposoby dziaania ustalajc je z Dyrekcj Szkoy:
1) rodki rozwijajce ycie wiary: Sowo Boe, nauka Kocioa, ycie sakramentalne, kult Eucharystii,
naboestwa, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki, konferencje, dialog ewangeliczny itp.
2) spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, konferencje, prelekcje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenia itp.;
3) imprezy kulturalne, religijno-charytatywne, poezja, muzyka, piew, akademie, wieczornice,
przedstawienia, koncerty, konkursy, przegldy, video-kino spotkania z zaproszonymi gomi, itp.;
4) imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie fantowe, aukcje itp.;
5) wystawy, gabloty, gazetki i czasopisma szkolne, kronika itp.;
6) udzia w kwestach, zbirkach ofiar i darw organizowanych przez Caritas lub za zgod Dyrektora
Caritas pod nadzorem opiekunw Koa;
7) wczanie si w prac rnego rodzaju placwek charytatywnych, opiekuczych i wychowawczych oraz
podejmowanie posug na rzecz osb potrzebujcych pozostajcych w domach.
8) biblioteczka literatury religijnej i materiaw instruktaowych Caritas, tamoteka, itp.;
9) oddziaywanie przez symbole organizacyjne.
Rozdzia III
CZONKOWIE KOA. ICH PRAWA I OBOWIZKI.
7
Koo zrzesza modzie katolick szkoy, w ktrej zostao powoane, nie wykluczajc modziey,
ktra rwnoczenie naley do innych organizacji, stowarzysze czy te ruchw katolickich.
8
Czonkiem Koa moe by kady ucze, ktry wczy si w prac Koa jako kandydat i wyraa
ch penego w nim uczestnictwa, gwnie poprzez wypenianie obowizkw wynikajcych z niniejszego
regulaminu.
9
Kady czonek Koa ma prawo:
1) korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego;
2) uczestniczy w yciu i dziaalnoci Koa oraz wpywa na jego ksztat;
3) porcza za kandydatw na czonkw Koa;
4) posiada legitymacj;
5) posiada identyfikator podczas realizowania zada Koa.
10
Czonkowie maj obowizek:
1) y i pracowa w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralnoci Kocioa Katolickiego;
2) dy do urzeczywistnienia w sobie peni miosierdzia chrzecijaskiego, ktre powinno realizowa si
na trzech paszczyznach: modlitwa - sowo - czyn;
3) dba o dobre imi Kocioa, Ojczyzny, Szkoy i Koa;
5) wypenia cele i zadania regulaminu, a take decyzje wadz Koa, a nadto troszczy si o jego rozwj;
6) wykonywa prace na rzecz Koa i prace podejmowane przez Koo;
7) uczestniczy w zebraniach Koa;
8) wpaca skadki czonkowskie na rzecz Koa, ktrych form ustali Koo (regularnie skadana niewielka
kwota, okazjonalnie ogaszana zbirka, dobrowolne ofiary, lub inne formy).
2 11
Uznania za czonka Koa dokonuje Zarzd Koa na wniosek ubiegajcego si opatrzony
porczeniem dwch czonkw i zgod rodzicw (dla kandydatw poniej 18-tego roku ycia), po 6-cio
miesicznym okresie kandydackim.
12
Uroczyste przyjcie w poczet czonkw Koa i wrczenie legitymacji odbywa si w dniu wita
Patronalnego Caritas - Niedziela Miosierdzia lub w inny dzie ustalony z Dyrekcj Caritas.
13
Kandydaci maj te same obowizki co czonkowie oraz prawo twrczego uczestniczenia w yciu i
dziaalnoci Koa zawsze jednak wraz z czonkami Koa
14
Przyjcia w poczet kandydatw dokonuje Zarzd Koa na wniosek ubiegajcego si.
15
W dziaalno Koa mog wcza si, w razie takiej potrzeby, uczniowie nie zrzeszeni, o innym
wiatopogldzie lub z innej szkoy na zasadzie sympatyka Koa. Taka osoba nie moe jednak by
formalnym czonkiem Koa.
16
Nie moe by wanie przyjty do Kola ten kto publicznie odstpi od wiary katolickiej albo zerwa
wsplnot kocieln lub podlega ekskomunice.
17
Czonkostwo w Kole ustaje przez:
) ukoczenie lub zmian szkoy;
2) dobrowolne wystpienie;
3) skrelenie przez Zarzd Koa oparte na opinii sdu koleeskiego.
18
Koo moe skupia w swoich szeregach czonkw seniorw i czonkw honorowych:
1) czonkiem seniorem jest kady absolwent szkoy, ktry by czonkiem Koa i nadal pragnie kontynuowa
dziaalno w Kole, podejmujc wszystkie obowizki. Czonek senior posiada wszystkie prawa czonka
oprcz prawa wyborczego;
2) czonkiem honorowym moe by osoba fizyczna lub prawna, ktra decyzj Zarzdu Koa otrzymaa taki
tytu za znaczce zasugi dla Koa.
Rozdzia IV
WADZE I ORGANIZACJA KOA.
19
Koo bezporednio podlega Caritas jako organowi powoujcemu, ktry ma prawo i obowizek
wizytowania go oraz kontrolowania jego dziaalnoci po uzgodnieniu z Dyrekcj Szkoy i Zarzdem Koa.
20
W ramach podejmowanych dziaa Koo stosuje si do ustale zawartych w Statucie Szkoy, nad
przestrzeganiem ktrego czuwa Dyrektor Szkoy.
21
Prac Koa kieruje Zarzd, w skad ktrego wchodz:
1) z urzdu z gosem decydujcym asystent kocielny i opiekun Kola;
2) z wyboru z gosem doradczym przedstawiciele modziey, wybrani na funkcje przewodniczcego,
zastpcy, sekretarza i skarbnika.
3 22
Do zada Zarzdu naley:
1) planowanie kierunkw formacji i dziaalnoci Koa w danym roku szkolnym, uwzgldniajc konkretne
potrzeby i realne moliwoci;
2) czuwanie nad dziaalnoci Koa na terenie Szkoy oraz podejmowanie decyzji i nawizywanie
wsppracy w dziaaniach zewntrznych;
3) inspirowanie czonkw do podejmowania dziaa, powoywanie sekcji;
4) ustalanie terminu zebra Koa;
5) przyjmowanie i w razie koniecznoci usuwanie czonkw, kandydatw i sympatykw Koa lub
rozstrzyganie spraw spornych midzy czonkami;
6) reprezentowanie Koa na zewntrz;
7) stay kontakt z Caritas i Dyrekcj Szkoy w sprawach wymagajcych uzgodnienia lub
nieuwzgldnionych w regulaminie;
8) proponowanie Caritas zmian regulaminu Koa;
9) decydowanie o wydatkach Koa i kontrola dziaalnoci finansowej;
10) przedstawienie Caritas sprawozdania merytorycznego i finansowego z rocznej dziaalnoci Koa przed
zakoczeniem roku szkolnego.
23
Wewntrz Koa s powoywane sekcje dla uatwienia organizacji pracy Koa i realizacji specjalnych
celw. Moe to by podzia ze wzgldu na wiek, zainteresowania, zdolnoci lub zaistniae potrzeby (np.
sekcja formacyjna, kulturalna, artystyczna, muzyczna, plastyczna, gospodarcza, hospicyjna, opiekucza,
wychowawcza, wietlicowa, klasowa itp.)
Rozdzia V
MAJTEK KOA.
24
Majtek Koa stanowi:
1) skadki czonkowskie i inne zobowizania czonkw na rzecz Koa;
1) rodki finansowe z innych rde przeznaczone na potrzeby Koa.
25
Do obowizkw skarbnika naley:
l) prowadzenie zestawienia wpyww i wydatkw;
2) zbieranie funduszy i przekazywanie ich opiekunowi;
3) czuwanie nad prawidowoci rozporzdze majtkowych zgodnie z decyzjami Zarzdu, za co osobicie
odpowiada;
4) skadanie kwartalnego sprawozdania Zarzdowi Koa.
26
Wszystkie fundusze otrzymane przez Koo na cele charytatywne s majtkiem Caritas jako ofiary
zgromadzone pod zastrzeonym prawnie znakiem Caritas i za zgod Dyrektora Caritas.
27
W szczeglnych wypadkach Caritas moe wyrazi zgod na gromadzenie przez Koo wikszej
iloci funduszy (np. na operacj lub inn pomoc dla uczniw Szkoy). Pienidze te bd przechowywane na
specjalnie otwartym subkoncie Caritas lub Szkoy oraz wydatkowane za wiedz Caritas na cile okrelony
cel.
28
W razie niespoytkowania wszystkich funduszy na okrelony cel Dyrektor Caritas jako dysponujcy
majtkiem Caritas przeznaczy je na cele pokrewne uwzgldniajc sugestie Zarzdu Koa.
4 29
Caritas nie odpowiada za nie uzgodnione zobowizania Koa.
Rozdzia VI
PATRON, WITO I SYMBOLE.
30
witem patronalnym Caritas jest liturgiczny dzie ku czci Miosierdzia Boego - I niedziela po
Wielkanocy.
31
Koo wybierze swojego Patrona spord witych i Bogosawionych najlepiej tych, ktrzy
szczeglnie zasuyli si na polu miosierdzia i ustanowi wito Koa w dniu liturgicznego wspomnienia
tego witego.
32
Koo moe ustali pie, ktra bdzie hymnem Koa i modlitw, ktra bdzie wspln modlitw
Koa.
33
Koo moe uywa zastrzeonego znaku Caritas: czerwonego, rwnoramiennego Krzya z
potrjnymi promieniami falistymi, wychodzcymi z kadego wewntrznego kta midzy ramionami Krzya
oraz literami biaymi: “Caritas”, wpisanymi w stylizowanej formie symbolu serca z napisem: “Szkolne Koo
Caritas” w otoku .
Rozdzia VII
PRZEPISY KOCOWE.
34
Regulamin obowizuje wszystkie osoby zrzeszone w Kole. W przypadku wiadomego naruszania
go, Zarzd moe udzieli upomnienia, nagany, zawieszenia w czynnociach czonka lub usun z Koa.
35
Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej obustronnie przez Caritas i Dyrekcj
Szkoy.
36
Decyzje o rozwizaniu Koa podejmuje Dyrektor Caritas na wniosek Zarzdu Koa lub Dyrekcji
Szkoy.
37
Caritas moe rwnie rozwiza Koo, gdy jego dziaalno obraca si na powan szkod Caritas
lub Kocioa po uzgodnieniu z Dyrekcj Szkoy.
38
Likwidacj majtku Koa przeprowadza ostatni Zarzd lub osoba wyznaczona przez Caritas.
Fundusze na cele charytatywne przekazane zostaj do Caritas, a majtek Koa spoytkowany zgodnie z
decyzj Zarzdu i wol czonkw zawsze na cele charytatywne.
5